เราพร้อมสนับสนุน
ให้องค์กรของท่านพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในระดับสากลอย่างก้าวกระโดด
โดยการพัฒนาองค์กร และเสริมสร้างทักษะแก่บุคลากรผู้มีความสามารถ

Global Locations

Our Services

Solution01
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการขาย สำหรับ "ที่ปรึกษาด้านการขาย" เพื่อจับความต้องการของลูกค้าและนำเสนอสินค้าหรือบริการที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมที่สุด ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจแนวคิดแบบ "Market-in-Approach" ในเชิงลึก นอกเหนือไปจากแนวคิดแบบ "Product-Out Approach" ตามปกติ
Solution02
เพื่อให้บริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยตนเองนั้น การพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับผู้จัดการคนไทยนั้นมีความสำคัญยิ่ง หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อวางพื้นฐานทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะความเป็นเป็นผู้นำ ทักษะการบริหารคนและองค์กร ตลอดจนทักษะการให้คำแนะนำซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
Solution03
หลักสูตรเฉพาะที่มีประสิทธิภาพนี้ประกอบด้วยการบรรยาย และกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจค่าทางวัฒนธรรมทั่วโลกที่สามารถตีเป็นค่าตัวเลขได้ รวมถึงมีเครื่องมือออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบและวัดค่าตัวเลขทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจวิธีการสื่อสารกับผู้คนจากประเทศอื่นๆ (โดยเฉพาะคนไทย) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Solution04
ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น และมองเห็นว่าความแตกต่างนี้ส่งผลในการสื่อสารและทำธุรกิจอย่างไร โดยเนื้อหาจะเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมที่มีการค้นคว้าและวิเคราะห์มาแล้วอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเหตุและผลถึงพฤติกรรมของชาวญี่ปุ่น รวมถึงเข้าใจวิธีการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Solution05
หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาและสนับสนุนผู้บริหารชาวไทย โดยการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ลึกล้ำในฐานะที่ปรึกษาทางกลยุทธ์ ที่จะคอยอยู่เคียงข้างคุณเพื่อให้คำแนะนำด้านการบริหาร ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะเพื่อปรับปรุงระดับธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้จริง
Solution06
หลักสูตรเปิดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรม (โดยเฉพาะชาวไทย) ได้เสริมความรู้และทักษะพื้นฐานในการบริหารบริษัท ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ปรับวิธีคิด และมีความรู้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในวิทยาลัยด้านธุรกิจอันดับต้นของประเทศไทย

About Us

ชื่อบริษัท

Cicom Brains UBCL CO., LTD.
บริษัท ไซคอมเบรนส์ ยูบีซีแอล จำกัด
** เกิดจากการร่วมทุนของบริษัทไซคอมเบรนส์และบริษัทยูบีซีแอล

ตัวแทนบริษัท

Atsushi Jigami, Managing Director

ที่อยู่

Sathorn Thani Bldg. II, Room No. 1809, 18th Fl.,
92/53 North-Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

วันก่อตั้ง

28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดธุรกิจ

1. วางแผนหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท (In-House) และจัดการอบรม
หลักสูตรการอบรมเพิ่มทักษะสำหรับพนักงานขายชาวไทย
หลักสูตรการเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารชาวไทย
หลักสูตรการปรับตัวเข้ากับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเพิ่มทักษะการบริหารสำหรับชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานในประเทศไทย
2. วางแผนหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท (In-House) และจัดการอบรม
หลักสูตรการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) / สำหรับพนักงานชาวไทยระดับผู้จัดการ
หลักสูตรการเพิ่มทักษะการขาย HPC
หลักสูตรการปรับตัวเข้ากับความแตกต่างทางวัฒนธรรม (สำหรับชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานในประเทศไทย / สำหรับพนักงานชาวไทย)

Contact Us

หลักสูตรของทาง Cicom Brains UBCL CO.,LTD สามารถปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ สำหรับท่านที่สนใจนำหลักสูตรไปจัด In-house Training เราพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาองค์กรของท่าน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคคลากรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน กรุณาแจ้งความประสงค์และรายละเอียดหลักสูตรที่ท่านต้องการให้จัด